1
2

Virginal. Goldemar, Teilband 1 Einleitung, "Heidelberger Virginal"

Berlin, Boston, De Gruyter, [2017]
Book
3

Virginal. Goldemar, Teilband 2 "Wiener Virginal"

Berlin, Boston, De Gruyter, [2017]
Book
4

Virginal. Goldemar, Teilband 3 "Dresdner Virginal", "Goldemar", Verzeichnisse

Berlin, Boston, De Gruyter, [2017]
Book
5

Virginal. Goldemar

Berlin, Boston, De Gruyter, [2017]
Book