2

Materialität in der Editionswissenschaft

by: Schubert, Martin (Editor)
Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2010
E-Book Conference Proceedings
3

Materialität in der Editionswissenschaft

by: Schubert, Martin (Editor)
Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2010
Conference Proceedings Book
4

Materialität in der Editionswissenschaft

by: Schubert, Martin , (Editor)
Berlin ; Boston : De Gruyter, [2010]
E-Book
5