1

Tal, om flera, i fenare tiden, skedde f°orbÅttringar uti bergs-vetenskapen och handteringen i riket: hÅllet f°or Kongl. Vetenskaps Academien, vid præsidii nedlÅggande, den 21 febru...

by: Lillienberg, Johan Georg greve (Author)
Stockholm: J.G. Lange, 1781
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
2

Beskrifning pÅ en brukbar och fördelaktig hackelse machine utgifven ... vid Kongl. Carolinska academien till allmänt ompröfvande d. 18. maji 1776 f.m

by: Trozelius, Clas Blechert (Author); Berselius, Johan Gustaf
Lund: Tryckt hos C.G. Berling, [1776]
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
3

Tal, om Svenska bergshandteringens förmÅner och hinder: hÅllet uti Hans Kongl. Maj:ts höga närvaro, för Kongl. Vetenskaps-academien, vid præsidii nedläggande, den 7 febr. 1776...

by: Lillienberg, Johan Georg greve (Author)
Stockholm: Tryckt hos Johan Georg Lange, 1776
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
4

Kort afhandling om insjo-fisket i Swea Riket

by: Gyllenborg, Jacob Gabriel (Author)
Stockholm: Tryckt hos Wennberg & Nordström, 1770
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
5

Följande bref är insändt

by: Halldin, Johan Gustaf (Author)
S.l.: Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, 1769
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
6

Samtal emellan en resande och en Stockholms-bo angÅende wäxel-bristen: i anledning af Kongl. Commerce-collegii af trycket utkomme protocoller och handlingar uti samma sak

by: Rothman, Jakob Gabriel (Author)
Stockholm: Tryckt hos Carl Stolpe, 1768
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
7

Rikets fördärf och undergÅng genom et konstladt och förledande finance-systeme: nyligen föreslagit sÅsom rikets hjelp af Riksdagsmannen och Comministern magister Andreas Chydenius...

by: Rothman, Jakob Gabriel (Author)
Stockholm: Tryckt i Kongl. Finska boktryckeriet, 1766
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
8

Skäl och ordsaker til swenska folkets utflyttning: i anledning af Kongl. Swenska wettenskaps-academiens upgifne frÅga och gillade swar, öfwerlemnade til Riksens Höglofl. ständer, f...

by: Rothman, Jakob Gabriel (Author)
Stockholm: Tryckt hos Peter Hesselberg, 1765
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
9

Hemligheten af swenska wäxel-coursen, uptäkt uti et systematiskt sammanhang af dess naturlige, politiske och updiktade ordsaker: sa wäl uti inländska som utländska interesset, jumt...

by: Rothman, Jakob Gabriel (Author)
Stockholm: J.C. Langes, [1765]
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
10

Kort afhandling, om guld- och silfver-skedning

by: Wallerius, Johan Gottschalk (Author); Flintberg, Carl Hindrich
Tryckt i Upsala :[: s.n, [1761?]
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book