1

Metody pomiaru i analizy rynku usług: dylematy badawcze

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
2

Metody pomiaru i analizy rynku usług: pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
3

Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej, 2009
Book
4

Polska prasa niezależna (1976 - 1990): bibliografia, katalog = Polish independent press (1976 - 1990) : bibliography, catalogue

by: Adamczyk, Mieczysław; Gmitruk, Janusz (Author)
Kielce: Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2008
Book
5

Ilościowe i jakościowe metody badania rynku: pomiar i jego skuteczność

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Book
6

Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wyd. Akad. Ekonomicznej, 2005
Book
7

Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001: diagnozowanie i prognozowanie koniunktury

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wyd. Akad. Ekonomicznej, 2003
Book
8

Telewizyjny alfabet wspomnień w porzadku niealfabetycznym

by: Gruza, Jerzy
Warszawa: MUZA SA, 2000
Book
9

Dokument po przełomie: film dokumentalny lat 90, w Europie Środkowo-Wschodniej; materiały z międzynarodowej sesji naukowej w dzniu 29 V 1999 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, m...

by: Głowa, Jadwiga
Kraków: [Festiwale Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych]], 1999
Conference Proceedings Book
10

Rynkowe instrumenty kształtowania zachowań gospodarczych

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Akad., 1988
Book
11

Prace z zakresu ekonomiki przemysłu programowanie rozwoju przemysłu: zeszyt poświẹcony Profesorowi Józefowi Gajdzie w 40-lecie pracy naukowej

by: Byrski, Bronisław; Gajda, Józef (Honoree)
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1986
Commemorative Publication Book
12
13

Informatyka w badaniach naukowych i dydaktyce

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Akad., 1982
Book