1

Form follows sense

by: Matthias, Annette; Schröder, Julia
Humboldt-Universität zu Berlin, 2013
E-Article
2

Re: and not Re: Artistic Research

by: Noble, Andrew R.; Matthias, Annette; Schröder, Julia
Humboldt-Universität zu Berlin, 2011
E-Article
3
4
5

Auditive Architektur

by: Arteaga, Alex; Schröder, Julia; Matthias, Annette
Humboldt-Universität zu Berlin, 2010
E-Article
6

Von der Mündung zur Quelle

by: Gammel, Marcus; Schröder, Julia; Matthias, Annette
Humboldt-Universität zu Berlin, 2010
E-Article
7

Was ist künstlerische Forschung?

by: Klein, Julian; Matthias, Annette; Schröder, Julia H.
Humboldt-Universität zu Berlin, 2011
E-Article
8
9

Datenkörper aushorchen

by: Schoon, Andi; Matthias, Annette; Schröder, Julia H.
Humboldt-Universität zu Berlin, 2011
E-Article
10

»Open Space«

by: Gerlach, Julia; Matthias, Annette; Schröder, Julia H.
Humboldt-Universität zu Berlin, 2011
E-Article
11
12

Sound Studies – Sound Histories

by: Morat, Daniel; Schröder, Julia H.; Matthias, Annette
Humboldt-Universität zu Berlin, 2010
E-Article
13
14
20