Yi ti duo yuan de wen ming jia zhi 21 shi ji wen ming dui hua : quan shi yu gou tong guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Multi facets of civilisational values

Bibliographic Details
Beilage: "Dialoge among civilisations: interpretatione and understanding" : international seminar
Authors and Corporations: Soo, Khin Wah (Editor), 21 shi ji wen ming dui hua Kuala Lumpur (Author, quan shi yu gou tong guo ji xue shu yan tao hui)
Title: Yi ti duo yuan de wen ming jia zhi 21 shi ji wen ming dui hua : quan shi yu gou tong guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Multi facets of civilisational values Soo Khin Wah zhu bian
一體多元的文明價值 21世纪文明对话 : 诠释與沟通国际学术研讨会论文集 苏庆华主编
Edition:Chu ban
published:
Kuala Lumpur: Peratuan Soka Gakkai Malaysia, 2002.09
Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Tionghoa, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2002.09
Ji long po: Ma lai xi ya chuang jia xue hui, 2002.09
Ji long po: Ma lai ya da xue zhong wen xi, 2002.09
Physical Description:ix, 219 Seiten; Illustrationen; 24 cm; 1 Video-CD
Part of: Ma lai xi ya chuang jia xue hui chu ban bu xue shu cong shu ; 1
ISSN/ISBN: 9789834109301
983410930X
Type of Resource:Book Conference Proceedings Konferenzschrift
Source:Verbunddaten SWB
Notes:Enthält bibliographische Hinweise und Index. Inhaltsangabe auch in Englisch. Chinesisch, in chinesischen Schriftzeichen
Language: Chinese