Visnyk Dnipropetrovsʹkoho Universytetu = Vestnik Dnepropetrovskogo universiteta = Dnipropetrovsk University bulletin Istorija ta archeologija = History & archaeology seri...