1

Sučasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva: zbirnyk naukovych prac'

Užhorod, 1999-
[1.]1999; 2.2000 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
2

Movoznavstvo: naukovi zapysky

Kyi͏̈v, 1934-1963
Nr. 1.1934 - 15/16.1940; Jg. 4.1947 - 18.1963; damit Ersch. eingest.
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
3

Etnohrafičnyj visnyk

Kyi͏̈v, 1925-1932
1.1925 - 10.1932[?]
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal
4

Chto je chto v Ukrai͏̈ni

Kyi͏̈vs'ke Naukove Tovarystvo Im. Petra Mohyly
Kyi͏̈v: K.I.S., 1997-
1.1997; 1999 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Journal Biography