1

Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel': naukovo-vyrobnyčyj žurnal = Land management, cadastr and land monitoring : scientific and industrial jornal

Nacionalʹnyj universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukraïny
Kyïv: Nacional'nyj universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukraïny, [2012]-
(2012), no 1/2-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Naukovyi Vіsnyk Natsіonalnoho Unіversytetu Bіoresursіv і Pryrodokorystuvannia Ukrayiny, Serіya Fіlolohіchnі Nauky

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal