1

Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel': naukovo-vyrobnyčyj žurnal = Land management, cadastr and land monitoring : scientific and industrial jornal

Nacionalʹnyj universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukraïny
Kyïv: Nacional'nyj universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukraïny, [2012]-
(2012), no 1/2-
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
2

Visnyk Dnipropetrovsʹkoho Universytetu: = Visnyk of Dnipropetrovsk University, Biologija, Ekologija = Biology, ecology

Dnipropetrovsʹkyj Nacionalʹnyj Universytet
Dnipropetrovsʹk, 2004-
Nachgewiesen 12.2004 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
3

Visnyk Dnipropetrovsʹkoho Universytetu: = Visnyk of Dnipropetrovsk University, Biologija, Medičina = Biology, medicine

Dnipropetrovsʹkyj Nacionalʹnyj Universytet
Dnipropetrovsʹk, 2010-
1.2010 -
Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal
4

Naukovyi Vіsnyk Natsіonalnoho Unіversytetu Bіoresursіv і Pryrodokorystuvannia Ukrayiny, Serіya Fіlolohіchnі Nauky

Subjects: ...Zeitschrift...
Electronic Journal