1

Energy Technology 2019: Carbon Dioxide Management and Other Technologies

by: Wang, Tao.; Chen, Xiaobo.; Guillen, Donna Post.; Zhang, Lei.; Sun, Ziqi.; Wang, Cong.; ...
Cham : Springer Nature Switzerland AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2019.
Book
2

Energy Technology 2018: Carbon Dioxide Management and Other Technologies

by: Sun, Ziqi.; Wang, Cong.; Guillen, Donna Post.; Neelameggham, Neale R.; Zhang, Lei.; Howarter, John A.; ...
Cham : Springer International Publishing AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distr...
Book
3

Advanced materials for sodium ion storage

by: Rajagopalan, Ranjusha.; Zhang, Lei.
London : CRC Press : [distributor] Taylor & Francis, c/o Bookpoint : [distributor] TL Distribution : [distributor] TL Di...
Book
4

Affect, emotion, and rhetorical persuasion in mass communication

by: Zhang, Lei.; Clark, Carlton.
Bosa Roca : CRC Press Inc : [distributor] Taylor & Francis, c/o Bookpoint : [distributor] TL Distribution : [distributor...
Book
5

Affect, emotion, and rhetorical persuasion in mass communication

by: Zhang, Lei.; Clark, Carlton.
Bosa Roca : CRC Press Inc : [distributor] Taylor & Francis, c/o Bookpoint : [distributor] TL Distribution : [distributor...
Book
6

Electronic Nose: Algorithmic Challenges

by: Zhang, Lei.; Tian, Fengchun.; Zhang, David.
Singapore : Springer Verlag, Singapore : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distributo...
Book
7

Energy Technology 2018: Carbon Dioxide Management and Other Technologies

by: Sun, Ziqi.; Wang, Cong.; Guillen, Donna Post.; Neelameggham, Neale R.; Zhang, Lei.; Howarter, John A.; ...
Cham : Springer International Publishing AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distr...
Book
8

Energy Technology 2017: Carbon Dioxide Management and Other Technologies

by: Zhang, Lei.; Drelich, Jaroslaw W.; Neelameggham, Neale R.; Guillen, Donna Post.; Haque, Nawshad.; Zhu, Jingxi.; ...
Cham : Springer International Publishing AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distr...
Book
9

Advanced Biometrics

by: Zhang, David.; Lu, Guangming.; Zhang, Lei.
Cham : Springer International Publishing AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distr...
Book
10

Energy Technology 2017: Carbon Dioxide Management and Other Technologies

by: Zhang, Lei.; Drelich, Jaroslaw.; Neelameggham, Neale R.; Guillen, Donna Post.; Haque, Nawshad.; Zhu, Jingxi.; ...
Cham : Springer International Publishing AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distr...
Book
11

Advanced Biometrics

by: Zhang, David,; Lu, Guangming.; Zhang, Lei.
Cham : Springer International Publishing AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distr...
Book
12

Electromagnetic Linear Machines with Dual Halbach Array: Design and Analysis

by: Yan, Liang.; Zhang, Lu.; Peng, Juanjuan.; Zhang, Lei.; Jiao, Zongxia.
Singapore : Springer Verlag, Singapore : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distributo...
Book
13

Multispectral biometrics: systems and applications

by: Zhang, David,; Guo, Zhenhua.; Gong, Yazhuo.; Lu, Guangming.; Zhang, Lei.
Cham : Springer International Publishing AG : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : [distr...
Book
14

Information systems and computing technology

by: Zhang, Lei.; Yonggen, Gu.
London : CRC Press : [distributor] Taylor & Francis, c/o Bookpoint : [distributor] TL Distribution : [distributor] TL Di...
Book
15

Electrochemical technologies for energy storage and conversion: 2 Volume Set

by: Zhang, Jiujun.; Zhang, Lei.; Liu, Hansan.; Sun, Andy.; Liu, Ru-Shi.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH : [distributor] John Wiley and Sons Ltd : [distributor] John Wiley & Sons Australia Ltd...
Book
16

Intelligent video event analysis and understanding

by: Zhang Jianguo.; Shao, Ling.; Zhang, Lei.; Jones, Graeme A.
Berlin : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K : [distributor] Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH &...
Book
17

Environmental protection in China: Land use management

by: Bennett, Jeff.; Wang, Xuehong.; Zhang, Lei.
Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd : [distributor] Marston Book Services Ltd : [distributor] Marston Book Services...
Book
18

Zhao shi qin qu wai pian

by: Chao, Buzhi; Zhang, Lei; Long, Yusheng (Adapter)
Bei jing: Zhong hua shu ju, 1957
Book
19

Zhang You shi wen ji, 1

by: Zhang, Lei
Shang hai: Shang wu yin shu guan, Min guo 25 [1936]
Book
20

Zhang You shi wen ji, 2

by: Zhang, Lei
Shang hai: Shang wu yin shu guan, Min guo 25 [1936]
Book